Carbon Sequestration through Organic Amendments, Clay Mineralogy and Agronomic Practices: A Review
Shivangi, S., Singh, O., Shahi, U., Singh, P., Singh, A., Rajput, V., Minkina, T., El-Ramady, H., Ghazaryan, K. (2024). Carbon Sequestration through Organic Amendments, Clay Mineralogy and Agronomic Practices: A Review. EKB Journal Management System, 64(2), 581-598. doi: 10.21608/ejss.2024.260719.1707
Singh Shivangi; Omkar Singh; Uday Pratap Shahi; Praveen Kumar Singh; Abhishek Singh; Vishnu D. Rajput; Tatiana Minkina; Hassan El-Ramady; Karen Ghazaryan. "Carbon Sequestration through Organic Amendments, Clay Mineralogy and Agronomic Practices: A Review". EKB Journal Management System, 64, 2, 2024, 581-598. doi: 10.21608/ejss.2024.260719.1707
Shivangi, S., Singh, O., Shahi, U., Singh, P., Singh, A., Rajput, V., Minkina, T., El-Ramady, H., Ghazaryan, K. (2024). 'Carbon Sequestration through Organic Amendments, Clay Mineralogy and Agronomic Practices: A Review', EKB Journal Management System, 64(2), pp. 581-598. doi: 10.21608/ejss.2024.260719.1707
Shivangi, S., Singh, O., Shahi, U., Singh, P., Singh, A., Rajput, V., Minkina, T., El-Ramady, H., Ghazaryan, K. Carbon Sequestration through Organic Amendments, Clay Mineralogy and Agronomic Practices: A Review. EKB Journal Management System, 2024; 64(2): 581-598. doi: 10.21608/ejss.2024.260719.1707